නිෂ්පාදන

  • T-80Doc1

    T-80Doc1

    ප්‍රභවය (සූත්‍රය) සහ සම්මත පොලියොක්සයිතිලීන් 20 සෝර්බිටන් මොනොලියට් පොලියොක්සයිතිලීන් විජලනය කළ සෝර්බිටෝල් මොනොලියට්, පොලිසෝර්බෙට් -80 ලෙස හැඳින්වේ, එය කාබනික සංයෝගයකි. ජලයේ ද්‍රාව්‍ය, එතනෝල්, එළවළු තෙල්, එතිල් ඇසිටේට්, මෙතිනෝල්, ටොලුයින්, ඛනිජ තෙල්වල දිය නොවන. එය අඩු උෂ්ණත්වයේ දී ජෙලටින් වන අතර උනුසුම් වීමෙන් පසු නැවත ලබා ගනී. එය ඉතා සුවඳ සහ තරමක් කටුක ය. එය බොහෝ විට මතුපිටක් ලෙස භාවිතා කරයි. ගුණාංග මෙම නිෂ්පාදනය i ...