නිෂ්පාදන

  • Span

    පරතරය

    අයි. පොලියොක්සයිතිලීන් (20) සෝර්බිටාන් මේද අම්ල එස්ටරය (ට්වීන්) යනු මේද අම්ල කාණ්ඩ හයිඩ්‍රොෆොබික් කොටස ලෙස සහ සෝර්බිටන් පොලිඑතිලීන් ග්ලයිකෝල් ඊතර් කාණ්ඩ හයිඩ්‍රොෆිලික් කොටස ලෙස අයනික නොවන පෘෂ් act වංශියකි. . තත්ත්ව ප්‍රමිති (පොලිසෝර්බෙට් -80 සම්මත CP2015 ට අනුකූල වන අතර අනෙක් ශ්‍රේණි සම්මත USP32 අනුව පවතිනු ඇත) ...